การสมัครเป็นนายหน้าประกันภัย นิติบุคคล ศรีกรุงโบรคเกอร์ต้องทำอย่างไร

นายหน้าประกันภัย นิติบุคคล

SRIKRUNG-BROKER.INFO

การสมัครเป็นนายหน้าประกันภัย นิติบุคคล ศรีกรุงโบรคเกอร์ต้องทำอย่างไร

หากท่านกำลังมองหาและสนใจในอาชีพขายประกันภัยอยู่ เราขอแนะนำสมัครเป็นนายหน้าประกันภัย นิติบุคคล ศรีกรุงโบรคเกอร์ ซึ่งการสมัครเป็นนายหน้าประกันภัย (ประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย) ประเภทนิติบุคคลนั้นเป็นไปตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต ให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2554 ซึ่งนิติบุคคลที่ต้องการสมัครเป็นนายหน้าประกันชีวิต/นายหน้าประกันวินาศภัย รับสมัครตัวแทนขายประกัน ต้องติดต่อขอรับใบอนุญาตจากสำนักงาน คปภ. โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

สารบัญ

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล

การขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย (นิติบุคคล) Broker Licensing Service System

  • ขั้นตอนที่ 1 ยื่นขออนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ ระยะเวลาพิจารณา 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสาร 
  • ขั้นตอนที่ 2 ยื่นขอรับใบอนุญาต นายหน้า ประกันภัย นิติบุคคล
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย

คุณสมบัติเบื้องต้นของนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

  1. มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท (นิติบุคคลอาจขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันวินาศภัยเพียงประเภทเดียว หรือทั้ง 2 ประเภทใบอนญาตได้)
  2. กรรมการบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการบริษัทประกันภัย และบริษัทนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลอื่น ในประเภทใบอนุญาตเดียวกัน
  3. มีนายหน้าประเภทบุคคลธรรมดา คุณสมบัติ นายหน้า ประกันวินาศภัย ตามประเภทใบอนญาตที่ประสงค์จะยื่นขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันนิติบุคคล จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดย 2 ใน 5 กว่า 2 ปี และไม่มีรายชื่อเป็นนายหน้าของนิติบุคคลอื่นในเวลาเดียวกัน
  4. มีแผนธุรกิจตามประกาศนายหน้านิติบุคคลฯ พ.ศ.2562

เอกสารประกอบการยื่นขออนุมัติ/เพิ่มวัตถุประสงค์และการขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย (นิติบุคคล)

2022 06 26 122402 - ศรีกรุงโบรคเกอร์

การขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย (นิติบุคคล)

การขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนของนายหน้าประกันภัย (นิติบุคคล)

2022 06 26 123555 - ศรีกรุงโบรคเกอร์

การขอยกเลิกการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย (นิติบุคคล)

2022 06 26 124445 - ศรีกรุงโบรคเกอร์

สมัยนี้การขาย “ประกัน” ดูจะง่ายและเข้าถึงตัวเราได้มากกว่าที่เคย เพื่อพิทักษ์สิทธิของเราเอง จึงขอชวนไปดูข้อกำหนด “ตัวแทนประกันภัย” และ “นายหน้าประกันภัย” ว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ถึงจะสามารถเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยให้กับบุคคลทั่วไปได้ 

ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ใครที่สามารถขายกรมธรรม์ให้เราได้

สมัครสมาชิกศรีกรุง นายหน้า ประกันภัย นิติบุคคล แม้ว่าทุกวันนี้เราสามารถหาซื้อประกันภัยได้อย่างง่ายดาย แต่เนื่องด้วยประกันภัยมีภาระผูกพันที่จะเกิดขึ้นหลังจากการตกลงซื้อกรมธรรม์ ซึ่งภาระผูกพันที่เกิดขึ้นพร้อมกับหน้าที่ของทั้งฝั่งผู้ค้าหรือผู้ขายประกันภัย และผู้เอาประกันภัย

หากฝ่ายใดไม่สามารถทำหน้าที่ของตน นายหน้า ประกันภัย นิติบุคคล ก็อาจจะมีผลให้อีกฝ่ายเกิดความเสียหายได้ โดยเฉพาะฝั่งผู้เอาประกันภัยที่ต้องได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองตามกรมธรรม์ ทำให้ยิ่งกรมธรรม์มีมูลค่าสูงมากเท่าใด ก็ยิ่งจะสร้างความเสียหายให้ได้มากเท่านั้น

ในประเทศไทยได้มีการจัดตั้งหน่วยงานอย่าง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อมากำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่งคง และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ในด้านประกันภัยของประชาชน ขายประกัน นอกจากนี้ ทางภาครัฐยังได้มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์และป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมประกันภัย

ดังนั้น ผู้ที่เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยให้เรา นายหน้า ประกันภัย นิติบุคคล จึงควรเป็นบุคคลหรือหน่วยงานที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อกำหนดทางกฎหมายและจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่ผู้ซื้อประกันภัยควรได้รับ

ใครคือ “ผู้รับประกันภัย” ? 

บริษัทประกันภัย ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจภัย สามารถเสนอขายประกันภัยได้ด้วยตนเอง หรือสามารถรับประกันผ่านตัวแทนและนายหน้าประกันภัยที่มีคุณสมบัติให้สามารถทำได้ โดยผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือนายหน้าจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน นั่นคือเลขาธิการคปภ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ความแตกต่างในรายละเอียดของการดำเนินงานของตัวแทนและนายหน้าประกันภัย คือ นายหน้าประกันภัยจะสามารถเสนอขายกรมธรรม์ของบริษัทอะไรก็ได้ หรือไม่มีพันธะผูกพันกับบริษัทประกันภัยไหนเป็นพิเศษ สามารถเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ศรีกรุงโบรคเกอร์ ในส่วนของตัวแทนประกันภัยนั้นต้องมีสังกัดกับบริษัทประกันภัย หรืออาจบอกได้ว่า ตัวแทนประกันภัย คือ นายหน้าประกันภัยที่สามารถเสนอขายได้แค่กรมธรรม์ของบริษัทที่ตนสังกัดอยู่ นายหน้า ประกันภัย นิติบุคคล ซึ่งเป็นเพียงบุคคลธรรมเท่านั้นที่จะสามารถทำได้

ผู้ที่สามารถเสนอขายกรมธรรม์ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร? 

ผู้ที่จะสามารถทำหน้าที่เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยให้กับผู้อื่นได้นั้นต้องมีอนุญาตให้สามารถทำได้ ไม่เช่นนั้นถือว่ามีความผิด สามารถดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเอาผิดได้ ฉะนั้น ผู้ที่เป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยก็ต้องได้รับใบอนุญาตเพื่อเสนอขายกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ตามข้อกำหนดทางกฎหมายนี้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ตั้ง สำนักงาน นายหน้า ประกันภัย แม้ว่าลักษณะการดำเนินงานของตัวแทนและนายหน้าประกันภัยจะต่างกันเพียงเรื่องการมีสังกัดบริษัทประกันภัย แต่ใบอนุญาตตัวแทนประกันภัย และใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย ไม่สามารถใช้แทนกันได้และไม่สามารถมีพร้อมกันได้

โดยข้อกำหนดสำหรับการขอรับใบอนุญาตแต่ละแบบจะมีการระบุไว้ชัดเจนว่า ไม่ให้เป็นตัวแทนของบริษัทประกันภัยใด สำหรับการขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย และสำหรับการขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันภัย ผู้ที่เป็นนายหน้าประกันภัยก็ไม่สามารถทำได้ เปิดบริษัท โบรกเกอร์ ประกันภัย เพื่อไม่ให้เกิดประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หากทำเกินขอบข่ายที่ใบอนุญาตกำหนดไว้ ก็สามารถเอาผิดได้เช่นกัน

บริษัทประกันภัย ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจภัย สามารถเสนอขายประกันภัยได้ด้วยตนเอง หรือสามารถรับประกันผ่านตัวแทนและนายหน้าประกันภัยที่มีคุณสมบัติให้สามารถทำได้ แผนธุรกิจนายหน้า ประกันภัย โดยผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือนายหน้าจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน นั่นคือเลขาธิการคปภ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

นิติบุคคลจะต้องมีใบอนุญาตบุคคลธรรมดาที่มีประกันภัยต่ออย่างน้อย 3 คน โดยจะต้องส่งผู้แทนนิติบุคคลที่อำนาจลงนามผูกพัน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการกิจการอย่างน้อย 2 คน ที่มีใบอนุญาตประกันภัยต่อไม่น้อยกว่า 1 ปี ข้อกำหนด การดำเนิน การ ของ นายหน้า เข้ารับการทดสอบความรู้ตามข้อ 7

สำหรับผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนหรือนายหน้า และสำหรับผู้ที่ยังไม่มั่นใจว่าจะ ขายประกันดีไหม ? หรือจะเลือกขายประเภทใด ได้ตัดสินใจ ท่านที่สนใจสมัครตัวแทนขายประกัน สามารถติดต่อไทยพัฒนาประกันภัย บริษัทประกันภัยที่ให้บริการชาวไทยมานานนับ 70 ปี มีความชำนาญทางด้านประกันภัยรถยนต์ อีกทั้งได้รับรางวัลดีเด่นมากมายจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย ด้วยนโยบายการบริหารงานที่เน้น “คุณภาพ” และ “คุณธรรม” รายชื่อบริษัทนายหน้าประกันภัย

สรุป

นอกจากนี้ สมัครขายประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยที่ถูกแบ่งออกหลักๆ เป็น 2 ประเภท คือ ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยการเสนอขายกรมธรรม์ของทั้งสองประเภท ตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยก็ต้องมีใบอนุญาตที่เจาะจงกับประเภทประกันภัยที่ตนต้องเสนอขาย เพราะไม่สามารถใช้แทนกันได้

สำหรับกรณีนิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันภัย ซึ่งต้องมีบุคคลมาทำหน้าที่เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยแทนนิติบุคคลอีกที นายหน้านิติบุคคล บุคคลดังกล่าวก็ต้องได้รับใบอนุญาตเช่นกัน ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถทำได้

ถึงกระนั้น แม้จะมีอนุญาตครบแล้ว แต่หากยังไม่ได้รับหนังสือมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยให้เสนอขายกรมธรรม์ ตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยก็ยังไม่สามารถทำได้ มิเช่นนั้นจะถือเป็นความผิด

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผู้ซื้อ ข้อสอบนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคล หรือผู้เอาประกันสามารถขอตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องของตัวแทนหรือนายหน้าที่มาเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยให้ตนได้ หากไม่สามารถตรวจสอบได้ก็ไม่ควรที่จะทำธุรกรรม เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นแล้ว การดำเนินการทางกฎหมายจะมีความยุ่งยากมากขึ้น ซึ่งคนที่อาจต้องสูญเสียผลประโยชน์มากที่สุดก็คือผู้ซื้อประกันภัยเอง

คำถามที่พบบ่อย

Q : นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้วที่มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตฯ จะมีเงื่อนไขต่างจากนิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่อย่างไร
A : นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอื่นก่อนขอรับใบอนุญาตฯ และได้จัดทำงบกำรเงินแล้ว จะต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในงบกำรเงินไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบท ในวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

Q : นิติบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตฯ ต้องดำเนินกำรอย่างไร
A : นิติบุคคลต่างด้าว พ.ร.บ.กำรประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ดำเนินการขอรับใบอนุญาตฯ เช่นเดียวกับนิติบุคคล สัญชาติไทย แต่ต้องส่งนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นเอกสารเพิ่มเติม

Q : นายหน้าประกันภัยในสังกัดนิติบุคคล (ประกันภัยโดยตรง) ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 5 คนที่จะปฏิบัติงานในสำนักงานนับรวมกรรมการด้วยหรือไม่
A : จำนวนนายประกันภัยในสังกัดนิติบุคคลนับรวมกรรมการที่ มีใบอนุญาตฯ ด้วย

Q : ใครบ้างที่ควรสมัครเป็นสมาชิกกับศรีกรุงโบรคเกอร์
A : ทุกคนที่มีรถยนต์ ทุกคนที่มีรถยนต์อย่างน้อย 1 คัน ต้องซื้อ ประกันภัย พ.ร.บ. รถยนต์ และ ต้องซื้อซ้ำทุกปี

Q : เป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ต้อง บังคับยอดหรือรักษายอดหรือไม่
A : สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ไม่ต้องรักษายอดขายใดๆ ทั้งสิ้น ตำแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลย ไม่มียอดขายไม่มีการปรับลง แม้ในเดือนถัดไปคุณจะไม่มียอดขายส่วนตัวเลย บริษัทก็ไม่มีการปรับตำแหน่งคุณลง