ศรีกรุงโบรคเกอร์ เปิดสอบใบอนุญาต นายหน้าประกันวินาศภัย ออนไลน์

นายหน้าประกันวินาศภัย

SRIKRUNG-BROKER.INFO

ศรีกรุงโบรคเกอร์ เปิดสอบใบอนุญาต นายหน้าประกันวินาศภัย ออนไลน์

วันนี้ เชื่อว่าหลายๆ คนที่กำลังทำงานด้านประกันภัยออนไลน์ ต่างก็ต้องเดินทางหรือเตรียมตัวสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย กันแล้ว ซึ่งการสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้น เพื่อให้สามารถประกอบการได้อย่างเต็มตัว ทุกคนจะต้องวางแผนอ่านหนังสือหรือฝึกทำข้อสอบล่วงหน้า ซึ่งการเตรียมตัวในการสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย สอบ ในพื้นที่ต่างๆ นั้น ทางศรีกรุงโบรคเกอร์เองก็เปิดสอบทุกศูนย์สอบ มีศูนย์สอบให้ท่านได้เลือกมากมาย

สารบัญ

การสมัครเป็น นายหน้าประกันวินาศภัย (บุคคลธรรมดา)

การสมัครเป็น นายหน้าประกันวินาศภัย (บุคคลธรรมดา)

รับสมัครตัวแทนขายประกัน การสมัครเป็น นายหน้าประกันวินาศภัย สำหรับบุคคลธรรมดาที่ต้องการสมัครเป็นนายหน้า ประกันวินาศภัย ต้องสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตจากสำนักงาน คปภ. ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกสอบได้ตามสะดวก เนื่องจากสำนักงานคปภ. สอบนายหน้าประกันชีวิต ออนไลน์ ได้กำหนดวัน-เวลาสอบไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

 1. การรับสมัครสอบ ดูประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. (www.oic.or.th) ซึ่งเป็นการสอบระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาทได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และเดินทางมาสอบในวัน เวลา และสถานที่ที่เลือกไว้
 2. สำหรับหัวข้อวิชาที่จะต้องสอบประกอบด้วย
 • 2.1 จรรยาบรรณและศีลธรรม นายหน้า ประกันวินาศภัย 10 ข้อ
 • 2.2 หลักการประกันวินาศภัย 70 ข้อ
 • 2.3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 20 ข้อ
 • 2.4 พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 20 ข้อ

*** เกณฑ์ในการสอบผ่าน ข้อ 2.1 ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70% ข้อ 2.2-2.4 ได้คะแนน 3 วิชารวมกันไม่น้อยกว่า 60%

 1. การตรวจผลสอบนายหน้า ประกันวินาศภัย ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน คปภ.(www.oic.or.th) โดยเข้าไปที่เมนู “ข้อมูลสำหรับคนกลางประกันภัย” คลิ้กเลือก “ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย” เลือกประเภทที่สมัครสอบภายใต้หัวข้อ “ตรวจสอบผลสอบ”
 2. ในกรณีที่สอบผ่าน สมัครสอบ ค ป ภ 2565 นายหน้าประกันชีวิตสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ที่สำนักงานคปภ. ทั่วประเทศ5. การยื่นคำขอรับใบอนุญาต นายหน้า ประกันวินาศภัย ต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด และผู้ขอรับใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อคำขอรับใบอนุญาตและรับรองสำเนาทุกแผ่นด้วยตนเอง เอกสารประกอบด้วย
 3. การขอรับใบอนุญาต
 • 5.1 คำขอรับใบอนุญาต
 • 5.2 สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
 • 5.3 สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
 • 5.4 สำเนารับรองการศึกษาวิชาการประกันชีวิตไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 • 5.5 ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (กรณีใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ)
 • 5.6 หนังสือลาออกจากการเป็นตัวแทนประกันชีวิตจากบริษัท (กรณีใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ)
 • 5.7 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หรือรูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมไฟล์รูปภาพขนาด 2 cm x2.5 cm (300×300 DPI) สกุลไฟล์เป็น (.JPG)
 1. เมื่อสำนักงาน คปภ. ตรวจสอบคุณสมบัติ/เอกสารหลักฐานประกอบคำขอเรียบร้อยแล้วและหากคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง จะต้องชำระค่าธรรมเนียมขอรับใบอนุญาต 300บาท โดยใบอนุญาตที่ออกครั้งแรกจะมีอายุ 1 ปี
 2. การต่ออายุใบอนุญาต สามารถต่ออายุได้ล่วงหน้า 2 เดือนก่อนใบอนุญาตหมดอายุ (วันหมดอายุดูในใบอนุญาต) และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อคำขอต่ออายุใบอนุญาตและรับรองสำเนาทุกแผ่นด้วยตนเอง นายหน้าประกันวินาศภัย สอบ โดยติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตได้ที่สำนักงาน คปภ. ทุกแห่งทั่วประเทศ เอกสารในการต่ออายุประกอบด้วย
 • 7.1 คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
 • 7.2 สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา (กรณีเปลี่ยนที่อยู่)
 • 7.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • 7.4 หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนา (ถ้ามี)
11.2 07 2022 Images SEO - ศรีกรุงโบรคเกอร์

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่อใบอนุญาต นายหน้าประกันวินาศภัย

การอบรมผ่านบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ซึ่งคนที่เป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์จะได้รับการอบรมในราคาพิเศษเพียง 1,200 บาทเท่านั้น การสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ฟรี เพียงซื้อประกันอุบัติเหตุ 200 บาท ทุนประกันคุ้มครอง 100,000 บาท ภายใน 1 วันท่านจะได้รับรหัสสมาชิกแล้วก็จอง ตารางสอบนายหน้าประกันวินาศภัย 2565 อบรมหลักสูตรขอรับหรือขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย ในราคาพิเศษนี้ได้เลย สมาชิกสมาชิกศรีกรุง

หมายเหตุ

 1. ผู้สมัครสอบต้องติดต่อเพื่อลงทะเบียนรับ user/password ณ สถานที่สมัครสอบล่วงหน้าก่อนสอบประมาณ 10 นาที
 2. เมื่อกำหนดเวลาสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
 3. แต่งกายสุภาพ
 4. ต้องนำหลักฐานการชำระเงินและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ
 5. สนง.คปภ. มีที่จอดรถจำกัดไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าสอบได้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี่
 6. ผู้ที่ทำการสมัครสอบ แล้วไม่ชำระเงินค่าสอบตามที่สมัครไว้ ติดต่อกัน 7ครั้ง จะถูกระงับสิทธิในการสมัครสอบ 3เดือน นับจากวันที่สมัครสอบล่าสุด

การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

 • – กรุณายืนยันการสำรองที่นั่งโดยชำระค่าเนียมสมัครสอบรายละ 200 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ภายในวันเดียวกับที่สมัครสอบ สมัครสอบ คปภ มิฉะนั้นสิทธิการสำรองที่นั่งของท่านจะถูกยกเลิกในวันทำการถัดไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครสอบได้ในช่วงเวลาประมาณ 9.00 น.

 • – ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง (200 บาท)
 • – ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาต นายหน้าประกันวินาศภัย และ ขอต่อใบอนุญาต ครั้งที่ 1,2,3 แบบ E-learning

1. ผู้เข้าอบรมต้องกรอกอีเมลที่ถูกต้องเพื่อใช้ตลอดในกระบวนการอบรม

2. การลงทะเบียนผู้เข้าอบรมต้องลงอบรมตามที่กำหนด ภายในระยะเวลา 4 วัน นับจากเริ่มที่เริ่มอบรม

 • – วันแรกของคอร์สสามารถเริ่มอบรมได้เวลา 8.30
 • – และวันสุดท้ายสามารถฟังอบรมและสอบ post test ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 23.45

3. ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมให้ครบตามชั่วโมง ที่ คปภ. กำหนด และอบรมภายในระยะเวลาของคอร์สนั้นๆ (ประมาณ 10-12 ชั่วโมงรวมการทำข้อสอบ)

4. เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ คปภ. ในกรณีที่ผู้เข้าอบรม ไม่อบรมตามระยะเวลาที่กำหนด หรือ ไม่ได้ทำข้อสอบจนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผู้เข้าอบรมจะไม่ได้รับใบประกาศผ่านการอบรม

5. ผู้เข้าอบรมต้องมีอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะใช้งาน ได้แก่ Computer/Notebook/I PAD/Tablet หรือ SmartPhone ที่มีกล้อง พร้อมสัญญาณ Internet เพื่อ ทําข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย ออนไลน์ ให้สามารถอบรมได้อย่างต่อเนื่อง

6. กรณีผู้จองอบรมไม่ถึง 100 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดอบรม

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อขอต่อใบอนุญาต นายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 4 แบบ Virtual classroom (รับได้รอบละ 50 คน)

 1. ผู้เข้าอบรมต้องกรอกอีเมลที่ถูกต้องเพื่อใช้ตลอดในกระบวนการอบรม
 2. การลงทะเบียนผู้เข้าอบรมต้องลงอบรมตามที่กำหนด
 • – ช่วงเช้าของวันอบรม จะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเวลาอบรมประมาณ 1 ชั่วโมง
 • – ช่วงอบรมจะต้องเปิดกล้องตลอดเวลา โดยไม่ใส่ background และต้องนั่งตั้งใจฟังตลอดเวลาการอบรมในสถานที่ที่เหมาะสม และไม่อนุญาตให้นั่งอบรมในรถ หรือปฏิบัติกิจกรรมอื่น
 • – ช่วงระหว่างอบรมไม่สามารถให้ผู้อื่นดำเนินการหรือเข้าอบรมแทน หากตรวจสอบพบจะถือว่าไม่ผ่านการอบรมและไม่มีสิทธิรับใบประกาศ(e-certificate)
 • – ก่อนจบแต่ละช่วงจะต้องมีการออกจากระบบพร้อมกันเพื่อเช็กชื่อ
 1. ผู้เข้าอบรมจะต้องทำแบบทดสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ภายในวันที่อบรมให้เรียบร้อย
 2. เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ คปภ. ในกรณีที่ผู้เข้าอบรม ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมผู้จัด หรือ ไม่ได้ทำข้อสอบจนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผู้เข้าอบรมจะไม่ได้รับใบประกาศผ่านการอบรม
 3. ผู้เข้าอบรมต้องมีอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะใช้งาน ได้แก่ Computer/Notebook/I PAD/Tablet หรือ SmartPhone ที่มีกล้อง พร้อมสัญญาณ Internet เพื่อให้สามารถอบรมได้อย่างต่อเนื่อง
 4. กรณีผู้จองอบรมไม่ถึง 40 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดอบรม
 • – โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าอบรมของท่าน ก่อนทำการจองอบรมหากมีการจองอบรมเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก รอบอบรมที่ท่านจองหรือขอเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ

การอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต / ตัวแทนประกันวินาศภัย

สำนักงาน คปภ.ได้ให้ความเห็นชอบบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย สถาบันประกันภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย บริษัท ที อาร์ เทรนนิ่ง ฯลฯ นายหน้าประกันวินาศภัย สอบ เป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาต หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาต สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย 2565 ออนไลน์ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีแผนการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ไม่เหมือนกัน เพื่อรองรับปริมาณผู้สมัครอบรมและกระจายสถานที่อบรมให้ทั่วถึง ดังนั้น หากจะอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต /ตัวแทนประกันวินาศภัย อาจจะสมัครอบรมกับบริษัทที่จะยื่นขอรับใบอนุญาต หรืออบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตก็สามารถดูแผนการอบรมทั้งหมดได้ที่เว็บไซด์สำนักงาน คปภ. www.oic.or.th โดยเข้าไปที่เมนู “ข้อมูลสำหรับคนกลางประกันภัย” คลิ๊กเลือก “ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย” ภายใต้หัวข้อ “รายชื่อหน่วยงานที่อบรมและแผนการอบรม”

การสอบนายหน้าประกันชีวิต / วินาศภัย หาหนังสืออ่านได้ที่ไหน และมีวิชาอะไรบ้าง

การสอบกำหนดโดยประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย สอบ และระเบียบการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 สำหรับหัวข้อวิชาที่จะต้องสอบประกอบด้วย

นายหน้าประกันชีวิต

นายหน้า ประกันวินาศภัย

1. จรรยาบรรณและศีลธรรมนายหน้าประกันชีวิต 10 ข้อ

1. จรรยาบรรณและศีลธรรม นายหน้า ประกันวินาศภัย 10 ข้อ

2. หลักการประกันชีวิต 50 ข้อ

2. หลักการประกันวินาศภัย 70 ข้อ

3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 20 ข้อ

3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 20 ข้อ

4. พรบ.ประกันชีวิต พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.ประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 20 ข้อ

4. พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 20 ข้อ


เกณฑ์ในการสอบผ่าน จรรยาบรรณฯ 70% วิชาที่ 2-4 รวมกัน 60%

สรุป

สำหรับระบบการ สอบนายหน้าประกันวินาศภัย 2565 อบรมที่เราได้เข้าอบรมเรียบร้อยแล้ว เราก็จะดูวีดีโอและมีการเช็คเป็นระยะ ว่าเเรา เป็ดเครื่องไว้ แล้วไปไหนหรือเปล่า เพราะว่าต้องการมีการยืนยันตัวตนด้วยการถ่ายรูป ตามที่เขาต้องการ และเมื่อถ่ายรูปแล้วก็อบรมได้ต่อ สำหรับหลักสูตร อบรม นายหน้าประกันวินาศภัย 2565 ต้องใช้เวลาในการอบรม 10 ชั่วโมง และมีการทำแบบทดสอบด้วย ว่าเราผ่านการทดสอบหรือเปล่า นอกจากนี้ สมัครขายประกัน แล้วยังมีในส่วนของเอกสารที่เราสามารถโหลดมาอ่าน ประกอบการอบรมได้ หรือว่าจะเปิดจาก แท็บเล็ตไอแพดก็ได้ เพราะว่าเป็นไฟล์ PDF ที่เราเอามาอ่านย้อนหลังได้ สะดวก ครบถ้วน

ระยะเวลาในการอบรมแบบออนไลน์ สำหรับ อบรมนายหน้า ประกันวินาศภัย ก็จะมีระยะเวลากำหนดในการอบรมให้ ซึ่งเราก็ได้เห็นตั้งแต่ตอนที่เราเลือกแล้ว คือวัน จันทร์  – อาทิตย์ จริงๆ แล้วถ้าตั้งใจดู วันเดียวก็อบรมครบ อันนี้เป็นข้อดีมากๆ ของการอบรมออรนไลน์ เพราะว่า เราสามารถเลื่อน VDO ย้อนไปดูอีกทีได้ แต่ไม่สามารถเลือนไปข้างหน้าได้

คำถามที่พบบ่อย

สำหรับท่านที่กำลังจะสอบ นายหน้า ประกันวินาศภัย อยู่นั่น ท่านสามารถดำเนินการสมัครได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมัครสอบตัวแทนนายหน้า

ขั้นตอนที่ 1

กรณี ไม่เคยสมัครสอบ - ลงทะเบียนสมัครสอบใหม่
กรณี เคยสมัครสอบ - กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล กดปุ่มสมัครสอบ

ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลใบสมัครในช่องที่กำหนดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว กดปุ่มดำเนินการต่อไป

ขั้นตอนที่ 3

เลือกสนามสอบ/เลือกวันที่สอบ จะปรากฎข้อมูล วัน/เวลาที่เปิดสอบ กดปุ่มสมัครสอบและยืนยันการสมัคร พร้อมสั่งพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ

ขั้นตอนที่ 4

เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันถัดไป

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ได้มีการบัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 69 ดังนี้

1. ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ

2. มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

3. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

6. ไม่เป็นนายหน้าประกันชีวิต

7. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

8. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา โดยได้สอบผ่านวิชาการประกันชีวิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือเป็นผู้สอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตได้ตามหลักสูตรและวิธีการที่ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

ตรวจสอบใบอนุญาตตัวแทน นายหน้าประกันวินาศภัย ตรวจสอบข้อมูล ก่อนตกลงทำประกันภัย ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย ตรวจสอบย้อนหลังได้ จะได้ไม่โดนหลอกซื้อประกันภัย

คลิกลิงค์ ตรวจสอบ http://oiceservice.oic.or.th/licenseagency/license.php?action=search