เงื่อนไข และกฎระเบียบการสมัคร

เงื่อนไข และกฎระเบียบการสมัคร

การสมัครสมาชิกศรีกรุง

1. ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อปฏิบัติของการเป็นสมาชิกอย่างเคร่งครัด

2. สมาชิก หมายถึง ผู้ที่ทาง “ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด” อนุญาตให้มีสิทธิ์ ตามข้อกำหนดที่ “บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด” กำหนดขึ้นเท่านั้นทั้งนี้จะต้องไม่ทำให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของบริษัทแต่อย่างไร

3. ผู้สมัคร เป็นผู้สมัครใจผูกมิตรสัมพันธ์กับ “บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด” โดยมีฐานะเป็น สมาชิก เท่านั้น ผู้สมัครมิได้เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของ “บริษัท ศรีกรุงโบรคกอร์ จำกัด” แต่อย่างใด

4. ผู้สมัคร รับรองว่าจะไม่นำเครื่องหมาย โลโก้ เอกสาร วัสดุ หรือสิ่งอื่นๆในใต้ชื่อ “บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด” หรืออาจทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับ “บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด” ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์จำกัด

5. ห้ามผู้สมัครกระทำหลอกลวง จูงใจ โฆษณาอันเป็นเท็จ หรือกล่าวอ้างเกินความจริง เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นสมัครสมาชิก หรือซื้อสินค้าของ “บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด”

6. ผู้สมัคร รับทราบและตกลงว่า “บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด” มีสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือ แสดงเหตุแห่งการยกเลิกแต่อย่างใด ทั้งนี้หากสมาชิกได้กระทำการให้เสื่อมเสียแก่ “บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด” สมาชิกตกลงว่าสมาชิกจะต้องรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัวและจะไม่เรียกร้องฟ้องร้อง หรือดำเนินคดีกับบริษัททั้งสิ้นและการยกเลิกการเป็นสมาชิกไม่ว่าด้วยเหตุประการใดก็ตาม จะไม่เป็นเหตุให้ “บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด” เสียสิทธิ์ในการเรียกร้องเงินหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทมีสิทธิ์ในการเรียกร้องจากสมาชิก

7. ผู้สมัครตกลงว่ากรณีการยกเลิกสัญญาตามข้อ 6. นั้น หากผู้สมัครมีเงินที่ยังคงค้าง หรือเงินค้ำประกันไว้อยู่กับ “บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด” ผู้สมัครยินยอมให้ “บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด” หักหนี้อื่นใดที่ยังคงค้างอยู่กับ “บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด” ก่อน ทั้งนี้หากมียอดหนี้เกินจากเงินที่มีอยู่กับ “บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด” ผู้สมัครยินยอมที่จะจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับ “บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด”

8. ผู้สมัครยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำใดๆของผู้สมัครในความเสียหาย ถูกกล่าวหา ถูกเรียกร้อง หรือดำเนินคดีทางศาลอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของผู้สมัครต่อผู้บริโภคหรือบุคคลอื่นใดโดยไม่เรียก ร้องฟ้องร้องหรือไล่เบี้ยเอาจาก “บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด” ทั้งสิ้น

9. ผู้สมัครรับรู้ว่าสมาชิกภาพมีกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ “บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด” รับเป็นสมาชิกโดยจะต้องจ่ายค่าต่ออายุสมาชิกก่อนวันครบกำหนด

10. ผู้สมัครตกลงว่าการเป็นสมาชิกของ “บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด” เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์ที่ผู้สมัครได้รับ ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ในใบสมัครนี้ได้

11. สมาชิกไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง รับเงินหรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับการชำระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะกระทำโดยถือไว้แทนบริษัทก็ตาม หากสมาชิกฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว สมาชิกตกลงรับผิดเป็นการเฉพาะตัว

12. สมาชิกตกลงว่าการที่ “บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด” ยอมผ่อนผันให้แก่สมาชิกในการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดนี้ จะไม่เป็นการทำให้เสื่อมเสียสิทธิ์หรืออำนาจอย่างใดๆของบริษัท รวมถึงจะไม่นำมาใช้เป็นข้อต่อรองกับบริษัทในคราวต่อไปด้วย

13. สมาชิกจะถูกหักภาษีจากรายได้ที่เป็นส่วนลด และค่าการตลาด

13.1 สมาชิกบุคคลธรรมดา บริษัทจะคิดภาษีจากรายได้ที่สมาชิกได้รับตามอัตราก้าวหน้า และออกหนังสือรับรองฯ 50 ทวิ สรุปรายได้ทั้งปีให้สมาชิกดาวน์โหลด ที่ระบบสมาชิกออนไลน์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

13.2 สมาชิกนิติบุคคล และ สมาชิกบุคคลธรรมดาจด VAT บริษัทจะคิดภาษีจากรายได้ที่สมาชิกได้รับในอัตราร้อยละ 3 สรุปเป็นเดือน และนำส่งสรรพากรส่วนหนังสือรับรองฯ 50 ทวิจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังจากที่บริษัทได้รับเอกสารใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี จากสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

14. “บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด” ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนด เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงเงื่อน ไขผลตอบแทน หรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและองค์กร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า